Cursus - algemeen

Grensoverschrijdende Arbeid 
Organisatie:
Euroforum Uitgeverij


Grensoverschrijdende ArbeidLocatie:
Thuisstudie - te

Data:
n.n.b.

Doelgroep:
 • Bedrijfsjuristen
 • Advocaten
 • Fiscalisten

Omschrijving:

Het bedrijfsleven internationaliseert in een hoog tempo. Werknemers werken voor korte of langere tijd over de grens in het buitenland. Ook gaan werknemers uit het buitenland in Nederland aan de slag. De cursus Grensoverschrijdende arbeid geeft u antwoord op veel praktijkvragen.

Leerdoel en inhoud

De cursus Grensoverschrijdende arbeid zorgt dat u weet wat de gevolgen van werken over de grens zijn voor:

 • de belastingheffing
 • de sociale zekerheid
 • het arbeidsrecht
 • het pensioen

Zorg dat u helemaal up-to-date bent na de wijzigingen per 1 mei 2010 op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht!

Waarom kiezen voor de cursus Grensoverschrijdende arbeid?

Recente wijziging van de regelgeving maakt het er niet eenvoudiger op. De cursus Grensoverschrijdende arbeid helpt u hierbij. Met de kennis die u in deze cursus verwerft, kunt u meteen aan de slag in uw dagelijkse praktijk. De cursus Grensoverschrijdende arbeid geeft u antwoord op veel praktijkvragen zoals:

 • Wat zijn de gevolgen van werken over de grens voor de belastingheffing, de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en het pensioen?
 • U wilt als Nederlands bedrijf via een Engels uitzendbureau Indiase productiemedewerkers inlenen. Is er een tewerkstellingsvergunning nodig? Zo ja, wie moet deze aanvragen?
 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden als u een medewerkster (expat) tijdelijk detacheert in Milaan? Waar wordt zij belast? Wordt de bedrijfspensioenopbouw gecontinueerd? Heeft zij ook aanspraak op de Nederlandse kinderopvangtoeslag?
 • U neemt een medewerker aan, die in zijn woonland nog een nevenbetrekking (4 uur) vervult. Is het waar dat deze medewerker dan in zijn woonland sociaal verzekerd moet worden? Welke invloed heeft dit op de loonkosten? Welk loon moet u betalen als deze medewerker ziek wordt?

Opzet

De cursus is opgebouwd uit 10 schriftelijke lessen, geschreven door inhoudelijke experts op het vakgebied. Elke les is actueel, toegankelijk, voorzien van praktische tips en behandelt een afgerond onderdeel. Bestudering van een deel kost u 4 tot 6 uur. Naar keuze ontvangt u de lessen wekelijks, tweewekelijks of als compleet lespakket ineens. Aan het eind van de cursus vormen de lessen samen een overzichtelijk naslagwerk.


Docenten / sprekers:

De cursus wordt gecoördineerd door G.J.C. Essers. Hij is voormalig EURES-adviseur grensarbeid Nederland-België-Duitsland. Momenteel werkt hij in deeltijd bij FNV-Brussel en adviseert hij europarlementariër Ria Oomen (CDA-EVP). Hij is lid van het Raadgevend Comité voor Migrerende Werknemers van de Europese Unie.

Overige auteurs

 • Drs. E. de Bourgraaf,
  werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam als seniormanager Tax Specialties Human Capital.
 • Mr. C.L.J.R. Douven,
  werkzaam bij de belastingdienst en lid van de kennisgroepen pensioenen en internationaal belastingrecht inkomstenen loonbelasting. Tevens is hij docent en auteur met als specialiteit oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht.
 • Mr. dr. M.S. Houwerzijl,
  als universitair hoofddocente arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doceert en publiceert regelmatig in binnen- en buitenland over grensoverschrijdend arbeidsrecht en Europees arbeidsrecht.
 • Mr. E.A.C. de Jong,
  verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, afdeling Human Capital.
 • R.W. Nicolaas,
  juridisch beleidsadviseur bij de Sociale verzekeringsbank. Specialist op zowel het gebied van nationale sociale verzekeringen en bestuursrecht als op het terrein van internationaal en communautair socialezekerheidsrecht. Participeerde in verband daarmee in langdurige EU-projecten in Oost-Europa. Is tevens ISO-gecertificeerd docent voor met name de advocatuur.
 • Mw. mr. M. Schepers,
  werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, als Consultant Tax Specialties Human Capital.
 • Drs. J.C.M. Smits,
  partner Tax Specialties Human Capital, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in de nationale en internationale loonbelasting en socialezekerheidswetgeving. Hij adviseert multinationals over internationale arbeid vanuit zowel het fiscale als het socialezekerheidsperspectief. Publiceert en doceert regelmatig.
 • Drs. J.J.G. Sijstermans,
  fiscaal deskundige op het gebied van de (inter) nationale loonbelasting, premieheffing volks- en werknemersverzekeringen en Wet ketenaansprakelijkheid. Vanaf 2003 is hij werkzaam als projectleider bij B/CPP in Utrecht voor het onderdeel ‘Rechtstoepassingen Uitvoeringsbeleid’ (RTP&U) in het project dat de Samenwerking tussen het UWV en de Belastingdienst (SUB) tot stand heeft gebracht. In zijn huidige functie is hij werkzaam voor de Belastingdienst Limburg, bij de kantoren ZGO Maasticht en Kantoor Buitenland te Heerlen.
 • J. van Veen,
  werkt sinds 1994 op de hoofdkantoorafdeling Internationaal van het UWV. Geeft bij UWV opleiding Internationaal aan claimbeoordelaars en adviseert de uitvoering op het gebied van de internationale gevalsbehandeling en schrijft instructies.
 • C.W. van der Veen,
  adviseur buitenland bij CZ. Heeft 30 jaar ervaring als materiedeskundige Nederlandse sociale verzekeringen met als specialiteit de zorgverzekeringswet de AWBZ en Europese sociale zekerheid (Verordeningen 1408/71 en 574/72). Is auteur van cursussen betrekking hebbende op de Zorgverzekeringswet/AWBZ en Europese Verordening 1408/71, en als adviseur gecommitteerd in verscheidene commissies inzake grensoverschrijdende problematiek. Deelnemer aan grensoverschrijdende spreekdagen georganiseerd door de Euregio en Eures.
 • Mr. dr. M.J.G.A.M. Weerepas,
  universitair docente belastingrecht, Universiteit Maastricht.

Opleidingspunten:


Prijs: € 1999 (Excl. BTW)

Bijzonderheden:

De cursus bestaat uit tien praktijkgerichte lessen. Helder en logisch opgebouwd. Begrijpelijk en prettig leesbaar geschreven. Per lesdeel doet u er 4 tot 6 uur over om de stof te bestuderen.

De cursus is reeds gestart. U kunt zich nog inschrijven! U ontvangt de gemiste lesdelen ineens, de rest volgens planning.


Meer informatie:

Fiscaal up to Date
Trudy van Dam
(040 29 25 977)
t.van.dam@futd.nl
 < < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >