Cursus - bank- en effectenrecht en financiering

Concern, financiering en aansprakelijkheid 
Organisatie:
CPO


Concern, financiering en aansprakelijkheidLocatie:
WTC Amsterdam - Strawinskylaan 77 te 1077 XW Amsterdam

Data:
26 november 2019, 09.30 - 17.00 uur

Doelgroep:
  • Advocaten (curatoren)
  • (kandidaat-)notarissen
  • bank- en bedrijfsjuristen

Omschrijving:
Bent u voldoende voorbereid op de complexe materie van concern, financiering en aansprakelijkheid? (Bancaire) financiering wordt vaak verschaft aan of ten behoeve van een concern. Dat kan klein zijn, bijvoorbeeld een moeder- en een dochtervennootschap, of omvangrijk: een of meer (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en in verschillende jurisdicties, de bekende ‘kerstboom’. De kredietnemers verbinden zich bij concernfinanciering veelal als hoofdelijk schuldenaren. Daarnaast zullen zij en/of andere (concern)vennootschappen zekerheden verschaffen. Hoe houdbaar zijn de verschafte zekerheden? In geval van insolventie of herstructurering zullen vragen rijzen over de externe gebondenheid jegens de financier en de interne draagplicht van de schuldenaren onderling: hoe zijn regres en subrogatie geregeld? Wat gebeurt bij het uitvaren van een concernvennootschap? De concernverhouding geeft - vooral in insolventie- en herstructureringssituaties - aanleiding tot aansprakelijkheidskwesties. Te denken is aan de (gevolgen van de) 403-verklaring, het wekken van de schijn van kredietwaardigheid (zowel door concernvennootschappen als de financier) of de actio Pauliana en/of de onrechtmatige daad: in hoeverre zijn concernvennootschappen en/of de financier(s) aansprakelijk jegens andere concernvennootschappen en derden? > Thema's die onder meer aan bod komen: •Begrip concern •Concernfinanciering en zekerheden •Externe gebondenheid •Interne draagplicht •Regres en subrogatie •403-verklaring •Aansprakelijkheid in concernverhoudingen •Aansprakelijkheid concernbestuurder/aandeelhouder •Wekken van schijn van kredietwaardigheid door moedervennootschap of financier •Kredietopzegging aan concern •Actio Pauliana in concernverband
Docenten / sprekers:
Mr. J.A. Stal, advocaat Cleber, Amsterdam •Mr. C.R. Zijderveld, advocaat Houthoff, Amsterdam
Opleidingspunten:


Prijs: € 635,- (Excl. BTW)

Meer informatie:
Tel: (024) 361 22 56 E-mail: cursus@cpo.ru.nl

< < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >